2013-09-27 1 views

Tr? l?i

17

Tr??c outputing b?t c? ?i?u gì trên ném trang trong này:

ob_start("ob_gzhandler"); 

Sau ?ó, sau khi n?i dung c?a b?n theo nó lên v?i:

ob_end_flush(); 

Và n?i dung c?a b?n s? ???c gi?i nén b?ng

+0

c?m ?n b?n r?t nhi?u . nó gi?m m?t ph?n ba kích th??c d? li?u c?a t?i. – harishkumar329

+2

Nh? ra_htial ?? c?p ??n nó ???c ?a thích ?? s? d?ng 'zlib.output_compression' thay vì' ob_gzhandler', nh? tài li?u php.net ?? ngh? ho?c h?n n?a, ??ng quên s? d?ng 'ob_end_flush();' ? cu?i ??u ra. –

+0

zlib c?ng s? ho?t ??ng, nh?ng nó s? nén t?t c? các yêu c?u trên trang web ?ó mi?n là trình duy?t h? tr? nó. Trong khi ?ó có th? là ly t??ng trong h?u h?t các tr??ng h?p, ?ay là m?t cau h?i ?? gi?i quy?t kích th??c ph?n h?i ajax. – Chausser

10

L?a ch?n 1 :

configu tái zlib.output_compression trong b?n php.ini

??c: http://www.php.net/manual/en/zlib.configuration.php#ini.zlib.output-compression

Ph??ng án 2:

S? d?ng: ob_gzhandler

??c: http://php.net/manual/en/function.ob-gzhandler.php

L?u y:

900Kb là quá nhi?u cho m?t ph?n ?ng ajax.

+0

+1 ??n 900Kb quá l?n ??i v?i AJAX. Nó s? ho?t ??ng, nh?ng b?n có l? nên th? xem xét l?i c? ch? phan ph?i c?a b?n. –

+0

Có ngay bay gi? t?i ?? gi?m xu?ng còn 300kb. Và m?t l?n n?a t?i ?? s? d?ng y t??ng c?a Chausser và có kích th??c 93,7kb. Bay gi? nó làm vi?c tuy?t v?i. – harishkumar329

1

N?u b?n kh?ng th? c?p nh?t t?p tin php.ini c?u hình c?a b?n tr??c khi s? d?ng ob_gzhandler() b?n có th? th? này quá:

ini_set('zlib.output_compression', 1); 
+0

?ay là cau tr? l?i hay nh?t. Nó kh?ng yêu c?u ki?m tra r?ng ph?n m? r?ng zlib ???c cài ??t. – alexg